De doelstelling van Schouten Testgewichten is gericht op dienstverlening van testen met
geijkte testgewichten bij kranen, productiebedrijven, scheepswerven.
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het verplaatsen van testgewichten. 

Het kwaliteitsbeleid is afgestemd op de eisen en wensen die de klanten (doelgroep) aan Schouten Testgewichten stellen, alsook op de eisen uit de internationale norm: NEN-EN-ISO 9001:2015
In het beleid wordt rekening gehouden met de wet- en regelgeving die van toepassing is voor de organisatie (ARBO- en milieuwetgeving) 

Het kwaliteitsbeleid is erop gericht dat de voortbrengingsprocessen zo goed mogelijk worden aangestuurd en dat deze beheerst en efficiënt verlopen.
Daarnaast is het beleid te voldoen aan de eisen / wensen en verwachtingen van de klant, welke per order worden bepaald en vastgelegd. De tevredenheid c.q. ontevredenheid van de klanten is een graadmeter om mede te bepalen of het kwaliteitsmanagementsysteem werkt. Zonodig zal de directie acties ondernemen om de klanttevredenheid te verhogen. 

Op basis van het beoogde kwaliteitsbeleid is een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgezet en in de organisatie ingevoerd. Het KMS is een gedocumenteerd systeem waarin de organisatie met verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de processen, de werkwijzen en bewaking op uitvoering is beschreven. 

Binnen de organisatie is de directeur direct verantwoordelijk voor de kwaliteit.
Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van het KMS, het bijhouden van registraties en verstrekken van managementinformatie uit het systeem. Tevens zal hij het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie bewerkstelligen en waarnodig verbeteringen voorstellen en doorvoeren. Verder maakt de organisatie gebruik van externe expertise. De uitvoerende processen worden gestructureerd aangestuurd en bewaakt. 

Door de korte organisatielijnen binnen Schouten Testgewichten is de directie sterk betrokken bij de operationele processen van verkoop tot en met aflevering. Er bestaat een open communicatie over kwaliteitszaken met uitvoerenden.
Medewerkers dragen zelf zorg voor de controle en en kunnen corrigerend optreden. 

Als algemene kwaliteitsdoelstellingen gelden: 

 • Het voldoen aan de (klantspecifieke) producteisen;
 • Het bijhouden van vakbekwaamheden;
 • Het in optimale staat houden van de beschikbare middelen;
 • Het efficiënt laten functioneren van bedrijfsprocessen;
 • Het beschikken over goede stuurinformatie
  Bij de jaarlijkse directiebeoordeling worden er specifieke en meetbare doelstellingen geformuleerd voor de komende (jaar)periode. Tevens wordt er afgesproken welke acties en welke actienemers de doelstellingen zullen nastreven. Uiteraard wordt hierin het principe van “continue verbeteren” nagestreefd.
  De directeur bewaakt de planning van het KMS
  Een keer per jaar wordt de directiebeoordeling volgens een vaste werkwijze uitgevoerd.

Aan de hand van vaste beoordelingscriteria wordt bezien of het KMS voortdurend geschikt is en doeltreffend werkt. Op basis van deze beoordeling zal de directie zonodig verbetermaatregelen opstellen voor vakbekwaamheden, dienstverlening, processen, klantentevredenheid en middelen. 

Elspeet, 1 september 2017 

Directeur
R. Schouten 

208